Zásady spracovania osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov (ďalej len ZSOÚ) vydala POINT CZ, s.r.o., IČO 48528803, so sídlom Milady Horákové 20, 602 00 Brno (ďalej len „Spoločnosť“).

Tieto ZSOÚ opisujú, ako Spoločnosť zhromažďuje, spracúva a zdieľa informácie používateľov (ďalej len „používateľ“) webových stránok easy.point4me.com a zákazníkov (ďalej len „zákazník“) využívajúcich ich služby. Tieto ZSOÚ sa nevzťahujú na informácie, ktoré zákazníci Spoločnosti spracúvajú pri využití ich služieb.

Spoločnosť je prevádzkovateľom aj poskytovateľom osobných údajov zákazníkov, ktorí ich poskytnú pri objednávke tovaru a služieb, vstupe do vernostného programu alebo pri prihlasovaní na odber bulletinu a používateľov webových stránok easy.point4me.com. Spoločnosť môže využiť na spracúvanie osobných údajov ďalších, nižšie uvedených poskytovateľov.

Odporúčame vám, aby ste si prečítali celé ZSOÚ a aby ste sa uistili, že uvedeným informáciám úplne rozumiete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto ZSOÚ alebo zhromažďovania, spracúvania a zdieľania osobných údajov Spoločnosťou, kontaktujte nás, prosím, na adrese support@point4me.com.

2. Aké údaje budú spracúvané

Spoločnosť spracúva údaje získané na základe používania webových stránok a prostredníctvom súborov cookie. Na lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie webových stránok využíva Spoločnosť informácie o používateľmi prezeraných stránkach, prípadne o odkazoch, na ktoré klikli, a iných aktivitách na webových stránkach, ako je napríklad vyplňovanie objednávkových a kontaktných formulárov. Tieto údaje sa získavajú automatizovane prostredníctvom nástrojov Spoločnosti a nástrojov nižšie uvedených poskytovateľov dát. Ak máte vo svojom zariadení povolené ukladanie súborov cookie, získavajú sa tieto údaje aj prostredníctvom týchto súborov. Viac informácií o všetkých súboroch cookie, ktoré Spoločnosť používa, nájdete tu.

Spoločnosť spracúva, alebo môže spracúvať, údaje zo sociálnych sietí. Ak sú na webovej stránke implementované možnosti prihlásenia, diskusie alebo hodnotenia a zdieľania pomocou sociálnych sietí (Facebook, Google, LinkedIn atď.) a používateľ tieto možnosti využije, umožní Spoločnosti taktiež prístup k verejným informáciám na jeho profile v príslušnej sociálnej sieti, prípadne aj e-mailovej adrese. Súčasťou verejného profilu v sociálnych sieťach môže byť meno a priezvisko používateľa, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa používateľského nastavenia.

Spoločnosť spracúva predovšetkým údaje, ktoré uvediete pri vytvorení a využívaní používateľského účtu, vytvorení objednávky alebo registrácii do vernostného programu, a ďalej pri prihlásení na odber bulletinu. Niektoré osobné údaje sú pre registráciu nutné (meno a e-mailová adresa) a slúžia na základnú identifikáciu používateľa alebo prihlásenie zákazníka do účtu. Údaje, ktoré Spoločnosť spracúva pri registrácii na odber bulletinu alebo vytvorenie používateľského účtu, môžu byť tieto:

 • meno a priezvisko, poprípade obchodná firma;
 • bydlisko (ulica, č. p./č. o., mesto, PSČ, štát) alebo sídlo;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo.

Spoločnosť vedome nezberá informácie od detí mladších ako 15 rokov a deti do 15 rokov nemôžu používať jej služby. Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné informácie v rozpore s týmito ZSOÚ, môžete nás upozorniť na adrese support@point4me.com.

3. Na aké účely budú osobné údaje použité

Spoločnosť spracúva osobné údaje vždy výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené, a to na základe oprávneného záujmu, právnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Osobné údaje spracúvame na rôzne účely, predovšetkým na:

 • plnenie a realizáciu uzavretých zmlúv a objednávok;
 • plnenie zákonných povinností v oblasti vedenia účtovníctva, v oblasti daní alebo ako to vyžadujú iné platné zákony a predpisy, alebo požadované akýmkoľvek súdnym procesom alebo vládnou agentúrou;
 • komunikáciu so zákazníkmi vrátane zasielania informácií o aktuálnych službách a produktoch, aktualizáciu obchodných podmienok a na marketingové a propagačné účely;
 • zaslanie odpovede na dopyt používateľov internetových stránok;
 • analytiku návštevnosti internetových stránok s cieľom zlepšiť služby a ich ponuku;
 • marketingové oslovenie prostredníctvom elektronického kontaktu;
 • na spracovanie transakcií a odhaľovanie podvodov;
 • cielenie potenciálnych zákazníkov formou online reklamy. Na lepšie cielenie reklamy a optimalizáciu webových stránok využíva Spoločnosť informácie o aktivite používateľov na webových stránkach. Tieto informácie zahŕňajú aj údaje získané pomocou súborov cookie;
 • push notifikácie. V prípade, že máte túto funkciu aktívnu, môže Spoločnosť zasielať tzv. push notifikácie, a to priamo v rozhraní webových stránok. Tieto notifikácie sa zobrazujú na základe vášho súhlasu udeleného po zobrazení príslušného oznámenia v rozhraní webových stránok.

4. Poskytovatelia, ktorí majú prístup k údajom

Osobné údaje sú spracúvané predovšetkým Spoločnosťou a jej zamestnancami, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, a ďalej dodávateľmi Spoločnosti, ak sa spracúvajú v súvislosti s plnením a realizáciou uzavretých zmlúv a objednávok (napr. dopravné spoločnosti).

Spoločnosť môže ďalej využiť na spracúvanie osobných údajov tzv. poskytovateľov. Tieto subjekty môžu osobné údaje spracúvať iba na účely a spôsobom, ktorý Spoločnosť určí, a nemôžu ich bez ďalšieho súhlasu rozširovať. Poskytovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nutne potrebujú na zaistenie svojich služieb. Spoločnosť ako poskytovateľov využíva:

 • Google LLC (nástroje na webovú analytiku a on-line marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje na on-line marketing);
 • Colpirio, s.r.o. (nástroje na webovú analytiku a on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje na on-line marketing);
 • prípadne ďalších.

V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť poskytnúť osobné údaje aj iným subjektom (poskytovateľom).

Môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov týmto poskytovateľom:

 • poskytovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje podľa pokynov Spoločnosti v oblasti kontaktu s verejnosťou, správy elektronických dát alebo vedenia účtovníctva;
 • orgány verejnej moci a iné subjekty, ak to vyžaduje platný právny predpis;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov nutné s cieľom chrániť život, zdravie, majetok alebo iný verejný záujem alebo ak je to nutné na ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.

5. Obdobie, po ktoré budú osobné údaje uchované

Osobné údaje na účely uvedené v 3. bode sa spracúvajú v rozsahu nutnom na naplnenie týchto účelov a na obdobie nutné na ich dosiahnutie alebo na obdobie priamo stanovené právnymi predpismi. Potom sa osobné údaje vymažú či anonymizujú.

Po uplynutí tohto obdobia sa môžu osobné údaje uchovávať iba na účely štátnej štatistickej služby, na účely vedecké a na účely archívnictva.

Základné lehoty pre spracúvanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

 • Spoločnosť spracúva osobné údaje v prípade registrovaných zákazníkov až do zrušenia ich registrácie. Údaje o kontaktných osobách zákazníkov sa spracúvajú po celý čas trvania obchodného vzťahu alebo dovtedy, kým zákazník údaje neaktualizuje.
 • V prípade zákazníkov služieb je Spoločnosť oprávnená spracúvať ich základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácie so Spoločnosťou počas 3 rokov odo dňa ukončenia poslednej zmluvy.
 • V prípade kúpy tovaru od Spoločnosti je Spoločnosť oprávnená spracúvať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a Spoločnosťou počas 3 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty na tovar.
 • Faktúry vystavené Spoločnosťou sú v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty archivované počas 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sa počas 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivujú taktiež zmluvy.
 • Údaje získané na marketingové účely sa spracúvajú po celý čas trvania súhlasu, teda aj v čase, keď používateľ povolí ukladanie v rámci nastavenia súborov cookie na webových stránkach alebo vo svojom prehľadávači. Spracúvanie môže trvať aj po odvolaní súhlasu, a to najdlhšie do exspirácie príslušného druhu súborov cookie.
 • Obchodné a marketingové oslovenia prostredníctvom elektronického kontaktu sa zasielajú do odvolania súhlasu alebo do odhlásenia ich odberu.

6. Odvolanie súhlasu

Zákazníci môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie akýchkoľvek marketingových a obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia;
 • na na to určenej webovej stránke;
 • zaslaním žiadosti na uvedený mail support@point4me.com.

Cielenie reklamy (súbory cookie) môže používateľ zakázať zmenou priamo vo svojom prehľadávači. V prípade, že zakáže ukladanie vybraných súborov cookie, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií je možné nájsť na stránke o použití súborov cookie.

7. Spôsoby spracúvania a úschovy osobných údajov

Osobné údaje sa budú spracúvať a uschovávať:

 • strojovo (automatizovane) prostredníctvom výpočtového hardvéru a softvéru;
 • v písomnej podobe.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba bude mať v prípade, že bude identifikovateľnou fyzickou alebo právnickou osobou a preukáže svoju totožnosť, nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajov

Podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od Spoločnosti:

 • potvrdenie, či spracúva osobné údaje;
 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanom období spracúvania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od dotknutej osoby, o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ;
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

Právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne na adrese sídla Spoločnosti.

​Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o nej Spoločnosť spracúva. Opravu Spoločnosť vykoná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

Právo na vymazanie

Podľa čl. 17 GDPR má dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak Spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody na spracúvanie týchto osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k výmazu jej osobných údajov, môže sa obrátiť písomne na adresu sídla Spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvanie, a to písomne na adrese sídla Spoločnosti.

Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR má dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany Spoločnosti v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu osobných údajov, bude Spoločnosť informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Spoločnosť o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo vzniesť námietku proti spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti.

V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla Spoločnosti.

Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na obchodné účely a na účely marketingového oslovenia je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné uskutočniť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky, písomnou formou, alebo elektronicky využitím príslušného formulára.

Spracúvaniu údajov zo súborov cookie je možné zamedziť nastavením webového prehľadávača.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).

9. Bezpečnosť

Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje aj iné informácie o svojich zákazníkoch a používateľoch ich služieb. Na to používa rad bezpečnostných technológií a opatrení určených na ochranu informácií pred neoprávneným prístupom, používaním alebo zverejnením. Opatrenia, ktoré používa, sú navrhnuté tak, aby poskytovali úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu riziku zneužitia osobných údajov. Zabezpečenie osobných údajov je Spoločnosťou pravidelne testované a ochrana neustále vylepšovaná. Majte však na pamäti, že na internete nie je možné zaručiť 100 % istotu.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nutnom rozsahu.

10. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatniť svoje práva, neváhajte nás kontaktovať na adrese support@point4me.com.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť POINT CZ, s.r.o., so sídlom Milady Horákové 20, 602 00 Brno.

11. Účinnosť

Tieto ZSOÚ sú účinné od 25. 5. 2018.